Stadgar för föreningen 1942 Års män

Stadgar för Föreningen 1942 års män, jan 2016 reviderat förslag

1.      Föreningen 1942 års män är en sammanslutning för män födda år 1942. Föreningen ska vara obunden såväl partipolitiskt som religiöst. Den har till ändamål att främja en aktiv och social samvaro mellan medlemmarna.

2.      Styrelsen ska bestå av minst fyra ledamöter som väljs på 1 år i taget. Dessa utses på ordinarie årsmöte.

3.      För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning under löpande år, utses vid årsmötet en revisor och en suppleant för tiden t.o.m. nästkommande årsmöte.

4.    Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen, som utan att behöva ange skäl, äger rätt att  bifalla eller avslå ansökan.

5.   Till hedersmedlem kan årsmötet, på förslag från styrelsen, kalla medlem eller annan  person, som på ett tydligt förtjänstfullt sätt främjat föreningens intressen och syfte.

6.    Inträdes- och årsavgift fastställs av årsmötet. Hedersmedlem erlägger ingen avgift.

7.    Styrelsen kan utesluta medlem, som inte fullgör sina förpliktelser gentemot föreningen.  Medlem kan med en skriftlig begäran utträda ur föreningen. Medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen har ingen rätt till föreningens tillgångar och kan inte få tillbaka erlagda avgifter.

8.      Kallelser till arrangemang och möten sker via e-post till medlemmarna. Föreningens adresslista och de personliga ”CV” som finns, ska inte vara öppet tillgängliga på Internet.

9.    Föreningen håller sitt årsmöte senast under mars månad varje år. Därutöver genomförs  varje år ett antal ytterligare sammankomster. Kallelse till årsmöte ska distribueras minst två veckor i förväg. Vid årsmötet ska dagordningen bl.a. innehålla:

 

1.      Mötets öppnande

2.      Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning

3.      Fastställande av mötesagenda

4.      Val av mötesordförande och mötessekreterare

5.      Val av protokolljusterare

6.      Föredragning av verksamhetsberättelse

7.      Föredragning av ekonomi- och revisionsberättelse

8.      Fastställande av resultat-och balansräkningen

9.      Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret

10.  Fastställande av årsavgift för innevarande år

11.  Val av minst 4 styrelseledamöter på 1 år

12.  Val av en revisor och en suppleant på ett år

13.  Val av 2 ledamöter i valberedningen inför nästkommande årsmöte

14.  Förslag väckta av styrelse, revisor eller medlemmar (skriftligen inlämnade till styrelsen senast en månad före årsmötet)

15.  Mötets avslut                   

10.   Extra Sammanträde med föreningen hålls då styrelsen, revisorn eller minst 1/4 av  medlemmarna så finner lämpligt. Här gäller en skriftlig begäran ställd till styrelsen, med angivande av skäl. I ett sådant läge ska styrelsen kalla till ett extra föreningsmöte inom två månader efter begäran. Vid ett sådant möte får endast ärenden, som i kallelsen angivits, tas upp på mötet. Kallelse utsändes minst två veckor i förväg.

11.    Vid årsmöte eller extra föreningsmöte har varje närvarande medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Om inte sluten omröstning begärts så avgörs ärende genom öppen omröstning.

12.    Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter så  påfordrar. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande.

13.    Föreningens räkenskaper omfattar ett kalenderår. Senast 1 februari, påföljande år, skall de hållas tillgängliga för revisorn. Detta gäller även styrelsens  verksamhetsberättelse samt, under året, förda protokoll från förenings- och   styrelsemöten. Revisorn ska senast 14 februari presentera sin revisionsberättelse.

14.   Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig och klubbmästare; en av dem utses till vice ordförande. Föreningens medel förvaltas av ekonomiansvarig. Föreningens firma tecknas av ordföranden och ekonomiansvarig var för sig.

15.  För ändring av eller tillägg till föreningens stadgar gäller följande:

                      - att beslut fattas på två på varandra följande föreningsmöten
                      - att kallelsen till mötena innehåller ändringsförslaget
                      - att vid varje möte minst 3/4 av de närvarande medlemmarna tillstyrker förslagen

16.  För föreningens upplösning gäller följande:

- att beslut fattas på två på varandra följande årsmöten
- att frågan om upplösning har angivits i kallelsen
- att vid varje årsmöte minst 3/4 av de närvarande medlemmarna tillstyrker upplösningen

17   Beslut om disposition av föreningens tillgångar, dess handlingar och övriga tillhörigheter, s kall fattas senast i samband med beslutet om upplösning.

 

 

28 jan 2016 version 7

Hänt på senare tid
Lunch 06 Februari

Vid den senaste lunchen kom endast 3 personer; Leif Burman, Lars Gauffin och Thomas Blume. En stillaundran, hade vi inte annonserat den tillräckligt

Thomas B

Läs vidare>>>

Årsmöte 2022 18 Januari

9 personer hade hörsammat kallelsen till föreningens årsmöte onsdagen den 18:e januari  på Färjargårdstorget 66. Efter kaffe och sockerkaka genomfördes årsmötet sedvanligt lugnt utan större avvikningar från dagordningen. Protokoll kommer.

 

Efter årsmötet tågade 8 medlemmar längs kajen till Thajboat som ersatte den tilltänkta restaurangen som är stängd för reparation. Det var inget dåligt byte. Vi fick ett mysigt chambre separé. Personalen var snabb och klarade våra krångliga beställningar galant. Alla var mycket nöjda med sin mat.

Lars G

Läs vidare>>>

Jullunch 04 December

Kvarnen fick sedvanligt besök i juletid. 9 medlemmar och 4 sällskapsdamer.

Rikligt med mat och många skratt. Tog en stund innan vi skildes åt. /OVP

Läs vidare>>>

Spårvägsmuseet 10 November

Spårvägsmuseet 10-11-2022

Vi var sex personer som hörsammat inbjudan. Vi fick en rundvandring med en kunnig och engagerad guide. Efteråt gick vi till huset mitt emot. Där finns en trevlig restaurang. Salladsbordet var spännande med bl a gratinerad broccoli och rödlök, stora oliver och tapenade. Som varmrätt valde vi lax med risotto. Utsökt. En av oss han innan besöka ett bageri med kaffeservering på hörnet med allt från räkmacka till chokladcroissant.

Lars G  

Läs vidare>>>

Lunch på medborgarplatsen 26 Oktober

Lunch med efterföljande styrelsemöte.

Styrelsen i sin helhet tackade ja till omval liksom revisorer och valberedning; enkelt att vara valberedning konstaterar webmaster.

Kul att vi är igång efter pandemiåren och att vårt 80-årskalas blev så lyckat!!

Läs vidare>>>

Ja må vi leva !!! 21 September

19 kärnfriska gubbar, 2/3 av oss, ställde upp i gårdagens firande.

GRATTIS alla.

Bo-Christer med i födelsedagskommitten hälsade oss alla välkomna och bjöd på en storslagen lunch med goda drycker, fin plockmat och en storslagen tårta.

Vår herr ordförande hade hittat ett givande koncept att presentera vad vi gjort under alla dessa år; alla fick komma till.

Er Webmaster blev glatt överaskad när nästat alla räckta upp hande på frågan vilka som läser hemsidan; Glatt överraskad.

Ja må vi leda ut i hundrtade år: Skål.

Läs vidare>>>

Lunch på medborgarplatsen 30 Augusti

9 pigga 80-åringar ställde upp på ytterligare en härlig utelunch.

Mycket snack inta minst inspirerade av alla politiska stånden denna näst sista vecka innan valdagen.

Vi är dessutom 13 föranmälda till vårt 80-årsfirande den 21 sept; med 3 till har vi 50%-ig närvaro!!

 

Göran

Läs vidare>>>

Pampas marina 03 Augusti

Onsdag 3 augusti kl 12.00 deltog på lunchen som hölls på Pampas Marina vid Ulvsunda sjö 7 st medlemmar. God mat och trevlig miljö.

Läs vidare>>>

Lunch Källhagens vårdshus 19 Juli

8 föranmälda 42-or dök upp till en förhoppningsvis trevlig och välsmakande lunch på ett trevligt lunchställe.

Grattis säger en frånvarande webbmater.

Läs vidare>>>

Sommarlunchen i ALVIK 09 Juni

11 av oss träffades denna härliga dag på den traditionella Sjöpaviljongen och lät oss väl smaka för att inte tala om att snacka! ..vi har ju nästan varit inlåsta i två år.

Förutom dagsaktuelle händelser och de är ju många just nu var 80-årsfirandet uppe. Vi firar denna allas vår 80-årsdag den 20-21 september på Åbofärjan med avresa på kvällen.

 

Göran

Läs vidare>>>